اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

حبیب الله جلالی حبیب الله جلالی مدیر گروه
حبیب الله جلالی مدیر گروه موسس اصلی گروه داده پردازی نسیم جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل
به زودی به زودی عضو گروه
به زودی عضو گروه به زودی جزئیات پروفایل